VILKÅR OG BETINGELSER FOR TELECOM 360 B.V.

ARTIKKEL 1. DEFINISJONER

I disse generelle vilkårene og betingelsene har følgende begreper betydning som angitt:
Telecom 360: Telecom 360 B.V.
Bruker: En (juridisk) enhet som gjør bruk av tjenestene som tilbys av eller på vegne av Telecom 360.
Initiativtaker: Vedkommende som tar initiativ til en konferansesamtale og/eller den (juridiske) enheten Telecom 360 har utstyrt med én PIN-kode eller flere PIN-koder og/eller den (juridiske) enheten fra hvilken eller på vegne av hvilken PIN-koden er eller har blitt distribuert blant Brukere.
PIN-kode: Tallkoden som Telecom 360 har oppgitt til initiativtakeren og/eller tallkoden valgt av initiativtakeren, dvs. koden som kan brukes til å få tilgang til en konferansesamtale.
Generelle vilkår og betingelser: Disse generelle vilkårene og betingelsene som vist på nettstedet til Telecom 360 og registrert ved handelskammeret under nummer 52001598..

ARTIKKEL 2. GYLDIGHETSOMRÅDE
 • 2.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde for alle avtaler med Telecom 360 og alle tjenester som leveres av eller på vegne av Telecom 360. Telecom 360 tilbyr sine tjenester blant annet under etikettene SPEAQ, ConferenceCall, EventCall, VoiceMeeting og ConferenceCalling.
 • 2.2. Ved å bruke tjenestene som leveres av Telecom 360, samtykker brukeren til disse vilkårene og betingelsene, med mindre noe annet er uttrykkelig, skriftlig avtalt.
 • 2.3. Gyldigheten av eventuelle generelle (innkjøps-) betingelser for brukeren og initiativtakeren, avvises herved uttrykkelig.
ARTIKKEL 3. LYDKVALITET
 • 3.1. Kvaliteten på (lyd-) tilkoblingen kan være underlagt eksterne faktorer, slik som påvirkning fra værforhold og begrensninger i dekningen (særlig når brukeren er i en tunnel eller på et sted med dårlig dekning). Konsekvensene derav er for brukerens regning og risiko.
 • 3.2. Konsekvensene av bruk av alternative tilkoblingsmetoder (Skype VoIP) for kvaliteten på (lyd) tilkoblingen, er for brukerens regning og risiko.
ARTIKKEL 4. ADMINISTRASJON AV PIN-KODE
 • 4.1. Telecom 360 har retten til fra tid til annen å endre og/eller blokkere PIN-koden. Telecom 360 vil informere initiativtakeren om denne endringen og/eller blokkeringen innen angitt tid.
 • 4.2. Initiativtakeren skal påse at det ikke forekommer uautorisert bruk av PIN-koden. Uautorisert bruk vil, om slik finner sted, forstås å bety: bruk av personer (for eksempel tidligere ansatte) uten initiativtakerens samtykke. Konsekvensene av uautorisert bruk er for initiativtakerens regning og risiko.
ARTIKKEL 5. PRISER OG BETALING
 • 5.1. Satser og priser fastesettes av Telecom 360 og kan etter skjønn fra tid til annen endres av Telecom 360. De gjeldende satsene finnes på nettstedet til Telecom 360 og/eller den relevante etiketten.
 • 5.2. Betaling skal utføres på én av følgende måter:
  • a) Betaling på etterskudd via telefontjenesteleverandøren til brukeren/brukerne og initiativtakeren; eller
  • b) Betaling på forskudd fra initiativtakeren; eller
  • c) Betaling på etterskudd fra initiativtakeren.
 • Dersom initiativtaker betaler på forskudd, kjøper initiativtakeren en kreditt fra Telecom 360. Telecom 360 trekker kostnadene som følger fra konferansesamtalen/-samtalene fra denne kreditten, ved bruk av initiativtakerens PIN-kode.
 • Hvis initiativtaker betaler på etterskudd, etter konferansesamtalen/-samtalene der initiativtakerens PIN-kode har vært brukt, vil initiativtakeren motta en faktura som viser kostnadene som følger fra konferansesamtalen/-samtalene.
 • 5.3. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal fakturaer utstedt av Telecom 360 betales innen 14 dager fra fakturadato. Hvis (full) betaling ikke er mottatt innen denne tid, er parten som fakturaen er utstedt til, i mislighold i samsvar med loven.
 • 5.4. Når og så snart som
  • a) initiativtakeren erklæres konkurs;
  • b) initiativtakeren søker om (midlertidig) betalingshenstand;
  • c) heftelser pålegges (en del av) ressursene til initiativtakeren; eller
  • d) initiativtakeren settes under administrasjon eller på annen måte mister kontrollen over ressursene sine eller deler derav;
 • er initiativtakeren i mislighold i samsvar med loven. Fra dette øyeblikket har Telecom 360 rett til å opphøre levering av tjenestene til initiativtakeren uten at initiativtakeren har tillatelse til å få refundert eventuell kreditt han har kjøpt.
 • 5.5. En initiativtaker som er i mislighold, skal betale lovfestet kommersiell rente på hovedstolen fra det øyeblikket misligholdet oppstod.
 • 5.6. En initiativtaker som er i mislighold, skal refundere Telecom 360 for de totale utenomrettslige innkrevningskostnadene fra det øyeblikket misligholdet oppstod. Denne refusjonen av utenomrettslige innkrevningskostnader, skal være minst EUR 500,00.
 • 5.7. Initiativtakeren har ikke rett til å avsette noen krav mot Telecom 360 mot krav Telecom 360 har overfor initiativtakeren.
ARTIKKEL 6. FORCE MAJEURE
 • 6.1. Telecom 360 gjør alle mulige bestrebelser på å opprettholde kontinuerlige tjenester. Telecom 360 er ikke ansvarlig for avbrudd i levering av tjenestene, for eksempel som følge av svikt i datamaskin eller nettverk, hacking, katastrofe eller kapasitetsmangel.
 • 6.2. Konsekvensene av avbrudd og/eller frakobling/frakoblinger fra telefonnettverk og eventuell ubrukelighet av benyttede (telefon) enheter, er for brukerens regning og risiko.
ARTIKKEL 7. ANSVAR
 • 7.1. Telecom 360 er ikke ansvarlig for konsekvensene av uautorisert og/eller uønsket deltakelse fra tredjeparter i en (konfidensiell) konferansesamtale og/eller for konsekvensene av misbruk eller innbrudd fra brukere, initiativtaker eller tredjeparter av/i den nettbaserte kundeportalen.
 • 7.2. Ansvaret til Telecom 360 er alltid begrenset til beløpet betalt ut av deres assurandør/assurandører.
ARTIKKEL 8. PERSONVERN
 • 8.1. Telecom 360 gjør alt de kan for å garantere personvernet ditt, og er derfor forsiktig med personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysninger, kan du se personvernerklæringen vår.
ARTIKKEL 9. VALG AV FORUM OG LOVVALG
 • 9.1. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal alle avtaler som Telecom 360 er part i, styres av lovene i Nederland.
 • 9.2. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal distriktsdomstolen i Den Haag har eksklusiv jurisdiksjon til å ivareta alle juridiske krav eller søknader forbundet med eller som følger fra avtalene med Telecom 360.
 • 9.3. Dette dokumentet er en oversettelse av de nederlandske generelle vilkårene og betingelsene. I tilfelle juridisk motsetning mellom forskjellige språkversjoner, skal de nederlandske generelle vilkårene og betingelsene råde.
Dato : 01 September 2018
arrow_upward